« زادن و زاده‌شدن | صفحه اصلی | من هنوز زنده ام »

November 30, 2007

دانش‌گاه

امروز گفتم
دوست‌داشتن یادگرفتنی است
راست گفتم؟

November 30, 2007 5:09 AM

 نظرها

آري،
دوست داشتن ياد گر فتني است، امانه براي بيگا نه هاي بي تفا وت و متها جم كه حرص دنيا چشم عقلشا ن را كور نموده و چنان اين روز گاراعجيب براي تصا حب حق قا نوني و مسلم ملت ها دهان گشاد باز و باز تر مي كنند تا به گور روند.!
خداو نداستعدادو هنر دو ست دا شتن را در عمق و جود و الد ين ، و بندگان پا ك و شريف اش به را يگان
نها دينه گر دا نده ،و از اين پديد ه ي الـهي هيچ سهمي براي شيا طين انسا ن نـما منظور نفر مو ده،
تا بد ينسان حريـم و حوزه ي رفتا ري آنها قا بل تشخيص با شد.
بنا بر اين ،دوست دا شتن فقط براي آنها كه لا يق هستند احتسا بي واكتسا بي مي با شد نه غير.
با اين اميد كه ما، بذ ر اين هنر ياد گر فتن را در كنه و جود دا شته با شيم، به شـما خوا ننده هاي گرامي بدرود مي گو يـم.

پ.م.م

پروانه November 30, 2007 3:08 PM

 نظر بدهيد:
مي خواهيد اين اطلاعات حفظ شود؟ بله

(در نوشته خود مي توانيد از تگ هاي اچ تي ام ال استفاده كنيد)