« کشتن توهین است یا فیلم مستند نشان دادن؟ | صفحه اصلی | بند دوم »

November 16, 2004

توضيح و تاکيد


۱. بخش نظر، از فن‌نداني ماهمنير بسته شده، نه از تعمد نگارنده. از قبله‌ي عالم ملکوت خواهش مي‌کنم اين سوء ظن را از صفحه‌ي مختصر بزدايد. ۲. «کشتن توهين است يا فيلم ساختن» را تنها نگاهي بر کلمات بند نخست «ضدمقدس، تلويزيون و ترور» سيبستان خوانده و آن را مربوط به ديدن يا نديدن فيلم ندانسته‌ام. 


۳. مستند نبودن فيلم را اگر نيست، مي‌پذريم و البته هرگز مدعي فيلم‌شناسي نبوده‌ام، اما هيچ يک از اين دو نکته پاسخ آن‌همه پرسش‌ من نبود. 


۴.  در عقايدم، نه مرشدي دارم و نه مريدي مي جويم. و بديهي است که من نيز تنها مسئول نوشته‌هاي خود هستم و البته همان گونه که «توهين» به يک انسان (و نه يک ائيدئولوژي تاريخي) را در هر قالبي از جمله در فيلم تاييد نمي‌کنم، تندي در نقد يا ذم نقد آن را نيز، خاصه خطاب به يک دوست، شايسته نمي‌دانم.


۵. ديسکت بند دوم را فراموش کردم از خانه بياورم. پس تا فردا. 

November 16, 2004 2:21 AM