« January 2004 | صفحه اصلی | March 2004 »

February 23, 2004

رود یا مرداب

نيمه شب است. شب ها که خواب نمي رفتم، روزها را مي نوشتم. حالا مي توانم مختصر هم بنويسم. اما چه؟ اين که به گفته ي آن آواز، دل اين رودخانه مرداب شده؟
به راستي تکه تکه ام بين ده ساعت کار شب يا روز در راديو و تعهدي که به خواندن درس حس مي کنم و ورق پاره هايي که بنا بود کتاب شوند و البته هزار خيال خام و سوخته ي ديگر.
شما جايم بوديد کدام را مي گزيديد؟

6:04 AM | نظر:(10)