« سيمين بانو | ???? ???? | Youtube test »

February 2, 2020

سلامی پس از ده سال

دوست تازه‌ای داوطلب شده این مختصر را احیا کند؛ برنامه‌های تلوزیونی را روی یوتوب بیاورد، یادداشت‌های پراکنده را در این صفحه جمع و کارهای ده سال گذشته را مرتب کند... طرحی نو دراندازد و این مجاز را سر و سامانی جدید دهد؛ ببینیم و تعریف کنیم!
.همچنان مدیون و ممنون رامین امینی، مدیر آبا و اجدادی این قلمرو هستم
به سلامتی تجربه و تازه‌گی

February 2, 2020 8:01 PM

 ?????

 ??? ?????:
?? ?????? ??? ??????? ??? ???? ???

(?? ????? ??? ?? ?????? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ??????? ????)