« کریسمس در تنها کلیسای ایرانی منطقه ی واشنگتن و گفت و گو با کشیش مسلمان زاده | صفحه اصلی | کوچ روزنامه نگار »

January 2, 2008

2008 خوش آمدJanuary 2, 2008 7:10 AM

 نظرها

سلام .
تـحرك بيشتر وبلاگ شـــــــــــــــما آرزوي ماست.

ايام بر وفق مرا دتان بيش از پيش باد.

" با نوان دا نشگام "

پ.م.م

پروانه February 17, 2008 2:11 PM

سلام .
تـحرك بيشتر وبلاگ شـــــــــــــــما آرزوي ماست.

ايام بر وفق مرا دتان بيش از پيش باد.

" با نوان دا نشگام "

پ.م.م

پروانه February 17, 2008 2:10 PM

سلام خانـم خا نـمها :
نكند كه قصدداريد اين وبلاگ را در قالب فصلنا مه
به دوستداران و خوا نندگان خود عر ضه كنيد.
مي دانـم كه خيلي ها براي شـما نظرات مـحر ما نه ميفرستند. بعضي ها فقط خواننده هستند و بقول خودشان بلد نيستند كا منت بدهند .
ماهـم كه گه گاهي گامنت داده و اكثرا خوانند ه ي مطلق و بيشتر بي نظريـم ، خيلي د وست د اريـم اين " مـختصر " پر حجم تر شده و اطلا عات بيشتري د ر يا فت كنيم.
اگرچه به داشتن او قات فراغت فشرده ي تو وا قفيم.

پ.م.م (..)

پروانه February 6, 2008 4:15 PM

http://nl.youtube.com/watch?v=hrXsZZsecFc

رستم January 6, 2008 5:59 PM

با سلام دو باره
وقتي بعد از سه هفته قطع ار تبا ت با اينتر نت و عا لـم و آدم دو باره كا نكت شدم سرا سيمه وارد
" ماهـمنير.كام" گرديده وا با مشا هد ه ي كلي مطلب و تا وير جديد هـيجان زده شده ابتدا عكسهاي زيبا ي ( فرزا نه جون و خانـم خانـمها) را سيو نموده وسپس هما نطوركه ملاحظه مي فرما ئيد دو كا منت داده و بعد از آن سرا غ بقيه قسمتها خوا هم رفت
و هميطور سري به " آواي موج " و " ايرتب دات كام"
خوا هـم زد.
شاد با شيد و پر توان

پ.م.م

پروانه January 6, 2008 4:26 PM

سلام
منهم زنده ام اگر چه در غير اينصورت هم فر قي نمي كند براي تيك تاك سا عت ،در هر حال.
سه هفته بسا ط كا مپيو تر و هر گو نه ار تباط با خا رج از منزل را به بها نه ي نقا شي سا ختما ن جـمع نمو ده و به قول كا سبها ، كركره را پا ئين كشيده بودم ولـي از آنـجا كه بطور ژنتيكي اهل جنبش هستم ، يعني بيكار نـم توا نـم بنشينم ضمن فرا هـم نمو دن غذا برا ي كار گرا ن نقا ش بقيه ي او قات را بيكار روي صند لي ي آ شپز خا نه نشسته و فقط توانستم از نيروي دما غي نها يت بهره را جسته و حدود ششصد بيت شعر در قا لب سييصد دو بيتي به كل دو بيتيهاي قبلي بيفزا يـم. و مـجمو ع دو بيتيها يـم را به رقم هزار بر سا نـم كه اگر براي چاپ آنها اسپا نسر پيدا شد در يك مـجمو عه ي دوهزار بيتي ، البته براي چاپ و نشر كليه ي آ ثارم بار ها و بار ها پيشنها دا تي شده است و لـي اينجا نب
قصد مـحدو د شدن به گروه و دسته و احزاب خا صي را ندارم بقو لي ۳۰ يا ۳۰ نيستم ، هـمچنا نكه به
مفتشي مـجاز عر ض كردم امروزه ديگر اين مر دم نيستند كه سيا سي اند بلكه اين سيا ست است كه مردمي شده و ول كن معا مله ي مر دم نيست .
به هر حال داشتم مي گفتم من بچه ي بدي نيستم و از اتلاف و قت بهيچو جه خو شم نـمي آ يد و با آنكه شصت سا ل از سن من مي گذر د گا هي او قات نه تنها از زمان عقب نـمي ما نـم ، بلكه چند گا م هم از آن جلوترهستم،صرف با نو، هـمسر، مادر، مادر بزرگ، و
خا نه دار بودن هر گز نتوا نسته من را از انجام كار هاي مورد علا قه ام نظير ، ادا مه تحصيل ، روز نا مه نگاري ، طرا حي ، كاريكتوريستي ، كاريكلما توريستي،شا عري ، نما يشنا مه نويسي ،كار گر دا ني، ترا نه سرا ئي ، آهنگسازي ،پيرا پزشكي ،آ نات تو ميستي ، پيش سخنرا ني واداره ي جلسات گو نا گون باز بدارد. اگر چه بصورت غير آ ما تور و خصو صي، به هر حال همواره خفت زمان را گر فته ام كه از من جلو نزند، مگر آ نكه من پر واز كرده و مقيم عا لـمي دگر با شـم كه در اينصورت هم باز از او جلو تر هـستم.

با بدرور و بو سه بر پيشا ني شرافتمند تا ن

پ.م.م

پروانه January 6, 2008 4:14 PM

سلام و صد سلام بر خانم خانمها كه بمنا سبت آغاز سال نوميلادي باانعكاس زيباترين تصاويرممكن " مادر ودختر" نوازشگر چشمان عابران اين وب گرديده وهمچنان هميشه
مو جبات خو شحا لـي ي من و ديگر يا را ن هموطن را
فرا هم نموده اند .لذا ضمن تبريك سال نو به شما عزيزان و آرزوي پر باري و پر ثمري ۲۰۰۸وبو سه بر پيشا ني " مادر و دختر " و همه ي هم ميهنان گرا مي ام همگام با شما نازنين ها طي طريق مي كنم اگر چه نمي دا نم " فردا چه خوا هد شد؟".
براي حذف هر گو نه نگرا ني ي احتما لـي حضورگرا نقدر تا ن عر ض كنم كه عبا رت مذ كور، عنوان يكي از كتا بها ي من است كه از بقيه ي عنا وين بيشتر دو ستش دارم.

پ.م.م

پروانه January 6, 2008 3:28 PM

درود بر شما
سايتتان در خيابان بهشت نصب گرديد

خيابان بهشت January 5, 2008 4:27 PM

آزاد آزادم ببين چون عشق درگير من است

ديگر گذشت آن دوره که تقدير زنجير من است

شايد نمي داني ولي از خود خلاصم کرده اي

آيينه خالي فقط امروز تصوير من است

با عشق تو بر باد رفت آن آبروي مختصر

من روح بارانم ببين چون عشق تقدير من است

بی نام January 4, 2008 9:04 PM

 نظر بدهيد:
مي خواهيد اين اطلاعات حفظ شود؟ بله

(در نوشته خود مي توانيد از تگ هاي اچ تي ام ال استفاده كنيد)