« نامه ی بی نام - نه | صفحه اصلی | نامه ی بی نام -یازده »

October 25, 2007

نامه ی بی نام - ده

کلمه نطفه نبست

کلام آخر شد. باران نیامد و خواب خاک، بوی نم نگرفت. گیسو در این نسیم عقیم نرقصید، ستاره ی پروین به شراب ننشست. شب بود. خسته شده بودم. چشمهای خیره ام پیر شد، پوسید، ذره ذره ریخت و حفرهای کبود، گور خدایان شد. تقدیر پتیاره، در برج عقرب است و بی تخفیف، هر فرصت کوتاه بودن را تحریم می کند با اشتهایی ابدی عریان، به مثلثی ممنوع اشاره می کند و حفره ای تاریک را زنانه می کند.
اما مرا دیگر یارای خوابیدن با زنان نیست، هزار حفره ی تاریک در من است. هزار اشتهای زنانه، هزار مثلث ممنوع ، هزار پدر، پسر، هزار روح القدوس، هزار نان نخورده، هزار بطن دریده، هزار صلیب عبث، هزار مریم قدسی که به حیله ی خدا، بکارتی ازدست داده است. پچپچه نیستم. مرگ خدایانم، نفرین انسانم...

30 مهر - تهران
بی نام

October 25, 2007 2:48 AM

 نظرها

كلماتت را
در پارچه اي حرير
زير سر مي گذارم

كلماتت را
در جيبم
شماره مي كنم

كلمات، كلمات
باران،‌باران

ما سرانجام روزي
خيس كلماتش
به هم خواهيم رسيد

براي بي نام October 26, 2007 4:04 PM

 نظر بدهيد:
مي خواهيد اين اطلاعات حفظ شود؟ بله

(در نوشته خود مي توانيد از تگ هاي اچ تي ام ال استفاده كنيد)