« گفت و گو با محمد حسین احمد پور | صفحه اصلی | رادیو فردا »

March 9, 2005

گفت و گو با دیبا علیخانی

http://www.radiofarda.com/iran_article/2005/03/0CE28E26-F284-4F7A-BADD-CD011F1C360D.html

گردهمايي جامعه حمايت از زنان براي درخواست برابري ميان زن و مرد در سنندج کردستان برگزار شد


مراسم هشتم مارس، روز جهاني زنان در ايران به رغم مشکلاتي حتي در برخي شهرستان هاي ايران نيز برگزار شد. جامعه حمايت از زنان براي اعلام تقاضاهاي زنان ايران و درخواست مساوات بين زن و مرد ديروز در سنندج کردستان ميزبان يک گردهمايي بود که به گفته ديبا عليخاني، دبير جامعه حمايت از زنان شمار زيادي از اين مراسم استقبال کردند. ديبا عليخاني، دبير جامعه حمايت از زنان در مصاحبه با راديوفردا مي گويد جمعيت بالاي دو هزار نفر بود که حضور داشتند در سينما بهمن، مرکز اصلي شهر سنندج، خواست و مطالبات جامعه حمايت از زنان که يک تشکل مردمي است، رفع تبعيض، تحقير و هر نوع خشونتي در همه اشکالش است. وي مي افزايد در پايان مراسم قطعنامه هفت ماده اي مبني بر تغيير وضعيت موجود زنان در ايران اعلام شد، سخنراني هايي که در مراسم اعلام شد در خصوص رفع تبعيض عليه زنان، وضعيت فرهنگي و اجتماعي که در حال حاضر زنان در جامعه کردستان و به طور عموم در ايران دارند، اعتراض به قتل هاي ناموسي، برنامه هشتم مارس بود.

فريبا مودت (راديو فردا): مراسم هشتم مارس، روز جهاني زنان در ايران به رغم مشکلاتي حتي در برخي شهرستان هاي ايران نيز برگزار شد. جامعه حمايت از زنان براي اعلام تقاضاهاي زنان ايران و درخواست مساوات بين زن و مرد ديروز در سنندج کردستان ميزبان يک گردهمايي بود که به گفته ديبا عليخاني، دبير جامعه حمايت از زنان شمار زيادي از اين مراسم استقبال کردند.
ديبا عليخاني (دبير جامعه حمايت از زنان): زنان به لحاظ آگاهي در سطحي قرار گرفته اند که براي رسيدن به تامين برابري در کليه زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي سياسي در حال تلاش هستند، جنبش اجتماعي زنان در ايران شکل گرفته و مردم شرکت مي کنند.

ماه منير رحيمي (راديو فردا): در سنندج مراسم هشتم مارس چگونه برگزار شد؟

ديبا عليخاني: در سنندج جامعه حمايت از زنان، ميزبان برگزاري هشت مارس بود، مردم با شور خاصي از اين مراسم حمايت کردند، جمعيت بالاي دو هزار نفر بود که حضور داشتند در سينما بهمن، مرکز اصلي شهر سنندج، خواست و مطالبات جامعه حمايت از زنان که يک تشکل مردمي است، رفع تبعيض، تحقير و هر نوع خشونتي در همه اشکالش است. ما با وجود مشکلات خاصي که از طرف هاي مختلف داشتيم، توانستيم مراسم را برگزار کنيم. در پايان مراسم قطعنامه هفت ماده اي مبني بر تغيير وضعيت موجود زنان در ايران اعلام شد، سخنراني هايي که در مراسم اعلام شد در خصوص رفع تبعيض عليه زنان، وضعيت فرهنگي و اجتماعي که در حال حاضر زنان در جامعه کردستان و به طور عموم در ايران دارند، اعتراض به قتل هاي ناموسي، برنامه هشتم مارس بود.

م . م . ر: گفتيد مشکلاتي داشتيد براي برگزاري اين مراسم.

ديبا عليخاني: از ما تعهدهاي خاصي گرفتند که مراسم منافاتي نداشته باشد با قوانيني که در کشور هست، ديروز ظهر ما تا ساعت يک و نيم که موفق شديم مجوز برگزاري برنامه را بگيريم، يکي از اعضاي جامعه حمايت از زنان يعني رئيس هيات مديره، خانم ثريا محمدي در اماکن حضور داشت، اماکن تا آخرين لحظات از برگزاري مراسم با ما مخالفت مي کرد.

م . م . ر : آيا زنان کردستان در شرايط ويژه هستند و مشکلات خاصي دارند متفاوت از کل زنان ايران؟

ديبا عليخاني: من فکر مي کنم ستم بر زنان به خاطر جنسيتشان است نه به خاطر کرد بودن، عرب بودن يا فارس زبان بودنشان در جامعه ايران و قطعا هرجا که محروم تر باشد مشکلات ويژه تري دارد و قشر فرودستان مشکلات خاص تري دارند. زنان در جامعه کردستان مانند لرستان، سيستان و بلوچستان که مسائل قومي و فرهنگي مشکلات زنان را مضاعف تر مي کند.

م . م . ر: در صحبت قبليتان اشاره اي کرديد به قتل هاي ناموسي. آيا اين اتفاق همچنان در کردستان مي افتد؟

ديبا عليخاني: بله، پريروز يعني 17 اسفند آخرين موردي که گزارش شده از يکي از روستاهاي مريوان، يک دختر 18 ساله به اسم دلبر خسروي به دست برادرش سرش از بدنش جدا مي شود، سرش با چاقو بريده مي شود، به خاطر اين که مي خواسته از شوهرش جدا شود و خانواده اش موافق طلاق او نبودند و به او اين را نسبت دادند که حتما کس ديگري در زندگي دلبر وجود دارد. يکي از خواست هاي ما محکوم کردن اين قتل و پيگيري پرونده دلبر خسروي بود.

March 9, 2005 3:30 PM